Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Skallevold Trevaresalg AS (heretter kalt ST) sine salgs- og leveringsbetingelser skal legges til grunn for leveransen, og dersom det ikke oppstår motstrid skal NS 3409 benyttes.

2. Anvendelse

ST forhandler standard- og spesialprodukter. Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for enhver leveranse av produkter og tjenester fra selskapet.

3. Bestilling / tilbud

Tilbudets gyldighet står ved makt iht tilbud fra tilbudsdato. Etter denne tid kan ST eventuelt forlenge gyldigheten og benytte indeks.
Alle bestillinger (også tilleggsbestillinger) skal skje skriftlig. Pris følger av avtaledokument / tilbud / ordrebekreftelse. Kontraktsummen reguleres for eventuelle endringer / tillegg. Ordrebekreftelse på tilleggsleveranse gjelder som dokumentasjon for avtale med mindre det reklameres over ordrebekreftelsen innen 5 dager etter mottak. Tilleggsleveranser skal anføres etter kontraktens enhetspriser så lenge hovedordren pågår. ST har krav på prisstigning for tilleggsleveranser i forhold til de endringer som begrunnes i den indeks som leverandørenes bransjeorganisasjoner benytter fra tilbudsdato til leveringstidspunkt.

4. Leveransens omfang

Bestiller plikter å kontrollere STs ordrebekreftelser og komme med sine innvendinger senest 5 dager etter bekreftelsesdato. Unnlater bestiller dette, betraktes ordrebekreftelsen som godkjent i alle detaljer.

5. Endringer

Endringer eller tillegg bekostes av bestilleren og gir leverandører rett til å utsette leveringsdato med mindre annet er avtalt skriftlig. Når endringen eller tillegg medfører forlenget leveringstid, skal ST gjøre bestilleren oppmerksom på dette.

6. Leveringstid

Avtalt leveringstid forutsetter at ST har mottatt alle nødvendige og korrekte opplysninger. Korrekt leveringstid løper fra det tidspunktet / dag ordren blir bekreftet og alle nødvendige opplysninger for arbeidets utførelse er kommet ST i hende. ST velger fritt tidspunkt for levering innen det avtalte tidsrom. Krever bestiller en vesentlige endring i leveringstidspunktet i forhold til avtale, kan ST kreve kompensasjon for økte kostnader. Med mindre annet er avtalt, leveres varene fritt leverandørens fabrikk. (E.X.W.)

7. Force Majeure

Hendelser som berører leverandører eller underleverandører, og enten gjør leveringen umulig eller påfører leverandøren omkostninger som ST ikke med rimelighet kunne ventes å forutse da ST ga sitt tilbud, gir ST rett til å heve avtalen eller forlenge leveringstiden. Ferdigproduserte varer skal kunne forlanges levert / mottatt. Bestilleren skal kunne forlange hele bestillingen effektuert, dersom han gir ST kompensasjon for de ekstra kostnader som full levering vil medføre. Dersom produsenten / leverandøren må innstille, er i gjeldsforhandlinger eller går konkurs, kan kjøper ikke kreve erstatning for direkte eller indirekte tap.

8. Mangler

Reklamasjon skal skje skriftlig med henvisning til vårt ordrenummer og detaljert spesifikasjon over de feil eller mangler som påberopes, og skal være leverandøren i hende uten nødvendige forsinkelser. Reklamasjon skal ved transportskader sendes omgående, og senest innen syv dager, til leverandøren og transportøren. Anmerkninger om transportskader skal dessuten skje til transportøren ved mottakelse av varen. Unnlater bestilleren å følge noen av reglene i dette avsnitt, mister han rett til erstatning / utbedring. Godkjent kvantum- eller kvalitetsanmerkning skal ST innen rimelig tid/frist utbedre. Levere det manglende kvantum eller / og rette på feilen hvor denne er levert eller levere ny vare. Bestiller kan ikke kreve erstatning hos ST eller dennes hjemmelsmenn for indirekte tap, herunder avsavn, som følge av mangel.. ST er fri for erstatningsansvar for feil eller mangler som uten hans godkjennelse er utbedret av bestilleren. ST er ikke ansvarlig for feil som har oppstått pga bestillerens egne konstruksjoner, feilmontering, feil lagring og behandling o.l. ST plikter ikke å ta bestilte varer i retur. Ved feil som kan tilbakeføres som mangel som forelå ved leveringstidspunktet, har bestilleren reklamasjonsrett inntil 5 år fra leveringstidspunktet. Bestilleren plikter å reklamere innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget feilen / mangelen.

9. Forsinkelser

Forsinkes leveransen av årsaker som faller inn under ST risiko, kan bestilleren forlange erstatning for den skade han derved lider, men bestiller kan ikke heve avtalen. Erstatningen settes til maksimum 2 % pr påbegynt uke av fakturaverdien (maksimum 10 %) av den eller de deler av leveransen som pga forsinkelsen ikke har kunnet tas i bruk. Dog kan erstatning bare kreves så sant bestilleren innen 7 dager etter forsinkelsen har fått skadevirkning, sender skriftlig krav om erstatning og dessuten gir ST de opplysninger ST forlanger for å kunne vurdere skadevirkningene. Noen erstatningsplikt ut over den ST på denne måten har påtatt seg, har ST ikke. Blir bestilleren forhindret fra å motta varene på avtalt dag / tidspunkt, skal de så sant varene er leveringsferdige, betraktes som levert og skal betales i overensstemmelse med dette. Dog kan leverandøren så sant han har plass, lagre varene inntil videre for bestillerens regning og risiko. ST skal kunne beregne et etter omstendighetene rimelig beløp. Forsikringen må avtales spesielt.

10. Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt, skal oppgjør skje pr netto kontant. Skjer oppgjøret ikke til avtalt tid , har ST rett til morarente. Oppstår det i løpet av leveringstiden tvil hos ST om bestillerens betalingsevne, kan ST- uten å behøve å bevise tvilens berettigelse – heve kjøpet hvis bestilleren ikke senest 5 dager før bekreftet leveringsuke etter anmodning stiller godkjent sikkerhet f.eks bankgaranti. Er det oppstått tvil om bestillerens solvens ved leveringstidspunktet, kan ST holde varen tilbake, og vil først bli utlevert dersom bestiller har erklært seg villig til å motta varen mot oppkrav eller stilt godkjent sikkerhet. Dersom bestiller fremmer krav om erstatning for forsinkelser eller mangler, kan bestiller ikke unnlate å betale kontraktens uomtvistede beløp. Bestilleren kan bare holde tilbake et beløp som gir tilstrekkelig sikkerhet for det eventuelle ansvar som måtte kunne påberopes.  

11. Leveringssted

Leveringssted er anvist losseplass hos kjøperen, og han er ansvarlig for at lossing skjer på oppgitt mottageradresse. Kjøperen skal sørge for at adkomstvei fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne transportveier, samt at kjøperens mottagelsesforhold tillater leveranse på angitt måte. Lossested er der transprtøren finner en forsvarlig og sikker losseplass.
Eventelle omlossinger / mellomlagringer og ny transport på grunn av vanskelige leveranseforhold på mottageradressen, kan ST kreve full kompensasjon for økte kostnader. Ønske om å benytte kranbil må avtales på forhånd, og vil bli fakturert spesielt.
Benyttede transportmaterialer slik som paller, emballasje osv er kjøperens ansvar.

12. Salgspant

ST forbeholder seg salgspant i de leverte varene til disse fullt ut er betalt, jfr pantelovens paragraf 3-14 og 3-22. Bestiller plikter ved videresalg å gjøre sin kunde oppmerksom på at ST har salgspant i varene inntil disse er fullt ut betalt.