Funksjonsgaranti

Garantiens varighet
 • Skallevolds funksjonsgaranti tar utgangspunkt i Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven.
 • Garantien gjelder fra fakturadato.
Garantien gjelder
 • Beslagets funksjon
 • Treverkets stabilitet og holdbarhet
 • Kondens mellom glassene (isolerende kondens)
Vilkår for at garantien skal gjelde
 • Lagring, montering, bruk og etterbehandling / vedlikehold ihht produsentens veiledning
Garantien dekker inntil 5 år
 • Utbedring eller eventuelt levering av erstatningsprodukt
 • Kun direkte utskiftningsomkostninger
 • Ved feil på glass gjelder Glassbransjeforbundets retningslinjer
 • Levering av reservedeler hvor reparasjonen med letthet kan utføres av kjøper / bruker Reklamasjon
 • Synlige feil og mangler ved levering må reklameres ihht loverket
 • Alle reklamasjoner skal være skriftlige og de opplysninger Skallevold ønsker skal fremskaffes
Garantien dekker ikke
 • Utgifter på grunn av spesielle sikkerhets- eller arbeidsforskrifter på stedet, bygningsmessige arbeider eller demontering av tilstøtende bygningskomponenter
 • Eventuelle etterarbeider som snekker-, maler-, pusse- eller dekorasjonsarbeider
 • Utskiftningskostnader etter 5 år
 • Dersom Skallevold kun har levert produkter tilkjørt nærmeste avlessingsplass: Utgifter til transport hvor produktet er levert og montert utenfor allfarvei, utgifter til kran, stillasje eller annen spesialinnretning

Vedlikehold av vinduer og dører av tre

Bygger på utdrag fra Norges Byggforskningsinstitutt – Byggforvaltning 733.301

Tilstandsanalyse

Vinduer og dører hører med til de mest utsatte bygningsdelene når det gjelder påkjenninger fra både ute- og inneklimaet. I tillegg må de tåle mekaniske belastninger ved betjening, rengjøring o.l.

Påkjenningene fra slagregn og sollys er svært avhengige av bygningens beliggenhet og fasade orientering. Vinduer isolerer generelt sett langt dårligere enn de andre ytterkonstruksjonene og er derfor utsatt for kondens. De innvendige fuktforholdene bestemmes i høy grad av beboernes vaner og vil i tillegg veksle fra rom til rom.

Behovet for vedlikehold av vinduene kan derfor variere mye på samme bygning. Manglende vedlikehold reduserer levetiden betraktelig for både vinduer og dører. Det kan lett oppstå følgeskader i tilstøtende konstruksjoner, for eksempel rundt vinduer. Dårlige vinduer og dører kan også bli vanskelig å betjene eller få nedsatt funksjon ved at oppstår luftlekkasjer.

Registering

Vinduer bør inspiseres hvert år for å vurdere tilstanden og planlegge nødvendige tiltak. Hvis vinduene har store kondensproblemer, er det viktig å ta rede på temperaturforholdene ute og inne, relativ fuktighet inne og ventilasjonsforholdene. Det kan være avgjørende for å finne skadeårsaken.

Følgende forhold bør undersøkes på et representativt utvalg av vinduene:

 • overflatebehandlingen
 • bunnkarmen og nedre deler av sidekarmer og evnt. midtpost
 • de nederste 20cm av vindusramme
 • limforbindelse og sammenføyninger
 • anslaget/tettefunksjonen, tettelistene mellom karm og ramme
 • åpne-/lukkefunksjonen, hengsler, beslag, lukkere
 • punkterte forseglede glass ruter, andre glasskader
 • innsetningsdetaljer inkludert sålebenk/vannbrett
 • evnt følgeskader i veggen

Hvis overflatebehandlingen flasser av, sprekker opp, eller er sterkt mattet ned, må vinduet eller døra behandles på nytt. Ved å stikke med syl eller kniv kan man avdekke evnt. råte i trevirke. Hvis man møter motstand mindre enn 2mm under overflaten, er tilstanden god. Dersom sylen trenger lengre inn, er det tegn på råte.

Utvendig overflatebehandling

Generelt

Treverkets dimensjoner endrer seg ved skiftende fuktforhold. Overflatebehandlingen betyr derfor svært mye for levetiden til vinduer og dører av tre. Vedlikeholdsintervallene avhenger av overflatebehandlingen og hvor værutsatt vinduene eller dørene står. Innvendige fuktforhold spiller også en viss rolle for vedlikholdshyppigheten.

Overflatebehandlingen bør fortrinnsvis finne sted i sommerhalvåret, når temperatur- og uttørkingsforholdene er best. Alle overflater må behandles.

Rengjøring

Før man starter vedlikeholdsarbeidet, bør vinduene vaskes med vann tilsatt spesialmiddel for fasadevask, eller vanlig svake vaskemidler. Enkelte vaskemidler, for eksempel salmiakk kan skade overflaten. Høytrykksspyling kan skade vinduet og må ikke brukes. Trevirket må få tørke ut før overflatebehandling tar til.

Overflaten

Den eksisterende behandlingen beskytter ikke lenger trevirket mot fuktighet når overflaten er sprukket opp eller flasset. En kan unngå skader og mye med skraping/sliping og grunning ved å male på nytt før overflatebehandlingen er slitt ned eller har sprukket opp. En må regne med at levetiden for maling på vinduer bare er halvparten av hva den er for maling på utvendig trekledning; 4-6 år i gjennomsnitt (kilde Byggforsk 733.301) Det vil si at vinduer og dører som står utsatt for stor værpåkjenning kan ha behov for overflatebehandling etter 3 år.

Beis og transparente overflatebehandling er ikke tilstrekkelig overflatebehandling for vinduer som er sterkt utsatt for regn og sol. Andre steder kan beis og transparent overflatebeahndling brukes, forutsatt at behandlingen fornyes hyppig- i ekstreme tilfeller hvert år. Beisen og transparent overflatebehandling må i alle omstendigheter være pigmentert. ?

Tiltak

Slitt beis, løs maling eller løse trefibrer, fjernes ved skraping, sliping eller stålbørsting ned til frisk ved. Svertesopp fjernes med vask. Smuss og løse pigmenter/fyllstoffer (kritting) ved vanlig vask. Trevirke må få tørke etter vask. Bart tre grunnes med spesiell grunningsolje som trekker inn i treverket. All bar endeved mettes grundig. Sår i treet og evnt åpne hjørneforbindelser tettes med fugemasse som er overmalbar. Når grunningen er tørr, flekkes alt som var bart med samme middel som skal brukes til toppstrøk. Vinduet påføres til slutt ett eller to toppstrøk. Alle hjørnesammenføyninger bør dekkes ekstra godt. Tettelister må ikke males. Glasslister og sprosser i PVC og aluminium bør ikke males.

Fordi levetiden til overflatebehandling på vinduer er kortere enn på kledning mv., bør en helst velge maling. Velg maling som er beregnet for vinduer og dører og følg instruksjon til malingsleverandøren.

Etter utført maling bør det på åpningsvinduer og dører fuges i hjørner mellom sidekarm/midtpost og bunnkarm med egnet fugemasse, f.eks MS-polymer.